Mlekomat

To firma posiadająca prawie 30-letnie doświadczenie w projektowaniu​ i wdrażaniu nowych technologii dla branży spożywczej. Firma zdobyła zaufanie wielu klientów nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą.​

Specjalizujemy się w produkcji i wdrażaniu zarówno maszyn i urządzeń oraz całych linii technologicznych dla przemysłu spożywczego. Nasza wiedza techniczna, technologiczna oraz wieloletnie doświadczenie pozwala na bezpieczną​ i solidną realizację dostaw.​

Mlekomat Sp. z o.o.​
ul. Jagodne 1; 05-480 Karczew, Polska
Tel: +48 22 719 00 91​
mlekomat@mlekomat.com.pl​
www.mlekomat.com.pl

Zestawy wirująco-pasteryzujące
Kompletne linie do mleka ESL
Kompletne linie do serków świeżych
Linie dla produktów fermentowanych
Układy odbioru mleka
Mikrofiltracja ​solanki
Ser typu Feta
Linie do przerobu serwatki
Kolektory zaworowe
Zagęszczenie białek kazeinowych w mleku
Standaryzacja białka
Systemy regeneracji ciepła
Instalacje suszarnicze
Mikrofiltracja mleka
Zagęszczenie serwatki​ RO, NF, UF
Sterylizatory baktofugatu
Stacje wyparne
Membranowe instalacje pilotażowe do testów
Filtracja środków myjących
Zbiorniki procesowe, mieszalniki
Stacji mycia CIP
Homogenizatory
Odgazowywacze
Układy dozowania​ i standaryzacji

It is a company with almost 30 years of experience in engineering and implementing new technologies for the food industry. The company has gained the trust of many customers not only in Poland but also abroad.​

We specialize in both production and implementation of equipment to production site and provision entire technological lines for the food industry. Our technical and technological knowledge together with many years of experience provide safe and reliable delivery.​

Mlekomat Sp. z o.o.​
ul. Jagodne 1; 05-480 Karczew, Poland​
Tel: +48 22 719 00 91​
mlekomat@mlekomat.com.pl​
www.mlekomat.com.pl

Pasateurisation and separation units
Complete ESL milk production lines
Complete lines for fresh cheese
Lines for fermented products
Milk reception systems
Brine microfiltration
UF Feta cheese
Whey processing lines
Valve manifolds
Concentration of casein proteins in milk
Protein standardization
Heat regeneration systems
Drying installations
Microfiltration of milk
Whey concentration​ RO, NF, UF
Bactofugate sterilizers
Evaporation stations
Membrane pilot installations for testing
Filtration of CIP chemicals
Process tanks, mixers
CIP cleaning stations
Homogenizers
Deaerators
Dosing and standardization systems

Компания с практически тридцатилетним опытом проектирования и внедрения новых технологий для пищевой промышленности. Мы завоевали доверие многих клиентов не только в Польше, но и в других странах.​

Мы специализируемся как на производстве​ и внедрении производственных модулей​ на объектах клиентов, так и на разработке​ и поставке комплектных технологических линий для пищевой промышленности. Наши технические и технологические знания вместе с многолетним практическим опытом позволяют обеспечить безопасность​ и надежность наших поставок.​

ООО Млекомат​
РФ, Московская область; г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, стр. 12, офис 916​
Tел.: +7 916 151-61-11​
mlekomat@mlekomat.com.pl​
www.mlekomat.com.pl

Модули пастеризации и сепарирования
Производственные линии ESL молока
Комплектные линии производства свежего сыра
Линии производства ферментированных продуктов
Модули приемки молока
Микрофильтрация рассола
Производство феты методом УФ
Линии переработки сыворотки
Матрицы клапанов
Концентрация казеиновых белков в молоке
Нормализация по белку
Системы регенерации тепла
Сушильное оборудование
Микрофильтрация молока
Концентрация сыворотки​ RO, NF, UF
Стерилизаторы бактофугата
Станции выпаривания
Мембранные пилотные модули для проведения тестов
Фильтрация моющих растворов CIP
Производственные емкости и миксеры
Станции CIP мойки
Гомогенизаторы
Деаэрация
Системы дозирования и нормализации